Ochrona prawna

Elektroniczna Giełda Kapitału, w tym struktura oraz projekt graficzny, a także niektóre elementy wykorzystywanego programu komputerowego, stanowią wyłączną własność firmy Centrum Rozwoju Kapitału sp. zo.o. oraz podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Rozwiązanie objęte jest ochroną prawną z tytułu patentu na wynalazek w Urzędzie Patentowym R.P.

Jakiekolwiek działania, sprzeczne z wyżej przywołanymi przepisami i naruszające chronione na ich podstawie prawa Centrum Rozwoju Kapitału sp. o.o., skierowane przeciwko platformie aukcyjnej jako całości lub poszczególnym jego elementom, a w szczególności kopiowanie treści, znaków graficznych, mechanizmów lub innych elementów zamieszczonych w serwisie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, trwałe lub czasowe zwielokrotnienia serwisu lub wykorzystywanego programu komputerowego w całości jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przystosowanie, wprowadzanie zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w serwisie i wykorzystywanym programie komputerowym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Centrum Rozwoju Kapitału sp. zo. o., są zabronione.

Używanie całości lub części Elektronicznej Giełdy Kapitału w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o. o. jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Użytkownik, który dzięki korzystaniu z serwisu WWW wszedł w posiadanie wiedzy technicznej, organizacyjnej lub innej, przyjmuje do wiadomości, iż wiedza ta stanowi własność Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o. o., podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana w innym celu, niż ten, dla którego została udostępniona, a w szczególności w sposób naruszający przepisy Prawa własności przemysłowej oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Firma Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.